< Tillbaka

Ny lag om tillträdesförbud

Regeringen föreslår en ny lag om tillträdesförbud till butik. Lagen innebär att en person kan förbjudas att få till­träde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständig­heter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakas­sera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett till­trädes­förbud döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

För Svensk Bensinhandel är det självklart att man som näringsidkare, ska kunna vägra någon tillträde som antingen stulit eller hotat personalen eller andra kunder. Frågan har bollats runt länge och äntligen kommer ett skarpt lagförslag. Av tidigare erfarenheter vet vi dock att det kommer bli svårt att beivra den person som bryter mot ett sådant förbud. Men vi ska inte heller ringakta betydelsen av att en lag ger oss rätten att vägra personer tillträde. Lagen ger näringsidkare mer makt över sin egen verksamhet och ett instrument att hålla borta oönskat klientel. Som förbund är det därför nu viktigt att när lagen trätt ikraft, snabbt få en prövning som visar att lagen inte blir en papperstiger. Därför välkomnar vi lagen och uppmuntrar alla medlemmar att använda lagen i enlighet med dess syfte.

Läs mer här: