< Tillbaka

Ny olycksfallsförsäkring 2015

Enkel och kundvänlig
Den 1 januari 2015 lanserades Länsförsäkringars nya olycksfallsgruppförsäkring . För befintliga kunder införs de nya villkoren i samband med att deras huvudförfallodag inträffar. De stora förändringarna är att vi gör det väsentligen enklare för kunden att få ersättning ur försäkringen . Iden gamla försäkringen hanterade vi läke- och resekostnader med kvitton samt att vi ersatte sveda och värk beroende på hur länge sjukskrivningen varade. Nu tar vi bort dessa moment och ersätter dem med en schablonersättning . Vi tar även bort den skriftliga skadeanmälan och ersätter den med skadeanmälan via telefon.

Diagnos och läkningstid styr schablonersättn ingen. Schablonersättningen 3 procent av prisbasbeloppet per vecka. Lägsta schablonbelopp som minst utbetalas är
1 335 kr och det högsta är 34 710 kr som motsvarar 26 veckors läkningstid. Det resulterar i höjda ersättningar till kund. Eftersom utbetalning av sveda och värk kräver sjukskrivning till minst 50 procent i mer än 30 dagar så utbetalas den sällan.

Har kunden flera olycksfallsförsäkringar så utbetalar vi schablonersättning från samtliga försäkringar. Iexemplet nedan ser du ungefär hur mycket som betalas ut:
En bruten tumme har 4 veckors läkningstid och ger 5 340 kr
En bruten lårbensha ls har 12 veckors läkningstid och ger 16 020 kr
Schablonersättningen betalas ut i de flesta fall direkt då skadan anmäls direkt till kundens konto.

Alla kunder får en schablonersättning, förutom svåra skador som t ex brännskador och skador med många frakturer, de regleras fortfarande individuellt.

Nedan har du en sammanställning på de kostnadsmoment som försäkringen gäller samt de maxbelopp som finns.

Olycksfallsförsäkringens moment

• Behandlings- och läkningstid upp till 34 710 kr
• Kostnader för kläder och glasögon upp till 0,5 prisbasbelopp
• Psykologbehand ling vid krishantering upp till 0,25 prisbasbelopp
• Merkostnader upp till 3,0 prisbasbelopp
• Tandskadekostnader upp till 5 år
• Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet ingår
• Vanprydande ärr enligt tabell
• Medicinsk och ekonomisk invaliditet valt prisbasbelopp upp till 50 pbb
• Dödsfall 1 prisbasbelopp