< Tillbaka

Angående förslag till ändringar i pumplagen

Med anledning av regeringens förslag till ändringar har Svensk Bensinhandel i januari 2014 lämnat följande remiss:

Vad avser promemorians förslag till ändringar i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, anförs följande synpunkter.

1. Svensk Bensinhandel tillstyrkte inte Införande av lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Kostnaden för branschen att tillmötesgå ett politiskt krav var och är fortsatt oproportionerlig. Idag kan dock konstateras att merparten av branschens aktörer installerat lösningar för att tillhandahålla E85. Behovet av att tillhandahålla E85 får anses var mer än väl mött. Därför anser Svensk Bensinhandel att behovet av att tillhandahålla förnybara drivmedel idag är väl mött. Eftersom lagen inte närmare ställer krav på vilken kvalité som skall tillhandahållas, kan inte lagstiftaren heller utgå från att lagen kommer att ge ytterligare effekter eller differentiering av kvalitéer förrän konsumenter och slutmarknaden skapar en efterfrågan.

2. Sedan lagen antogs 2005, har branschen i stort tillmötesgått kravet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Ett beaktande som härvidlag måste göras är hur konkurrensen påverkas då lagen nu förändras. De enheter som löpande haft dispens ges, så vitt de säljer under 1500 kubik, nu en konkurrensmässig fördel. Merparten av de enheter som haft dispens är automater som drivs direkt av drivmedelsbolagen. Således är en effekt att de större aktörerna i huvudsak drar fördelar av de nu föreslagna ändringarna. Dock finns det enligt Svensk Bensinhandels bedömning åtminstone drygt 100 småföretagare som har eller haft dispens vilka kommer att dra nytta av de nu föreslagna förändringarna. Sammantaget tillstyrker därför Svensk Bensinhandel promemorians förslag att höja lagens kravnivå till 1500 kubik.

3. Ett återkommande problem som uppstått inom branschen, och åtminstone delvis beroende på av lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, är att den kommersiella service i glesbygd utarmas. Ofta är den sista serviceenheten på en mindre ort en bensinstation. Härvidlag är det förekommande att lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel sätter hinder för en lokal entreprenör att fortsätta driva verksamheten. Promemorians förslag om ökning till 1500 kubik torde ge de mindre aktörerna bättre möjligheter att fortsätta verka och därmed ge lite bättre möjligheter för att fortsatt tillhandahålla drivmedel i glesbygd. Idag är istället frågan om sanering vid nedläggning ett större hot mot fortsatt verksamhet i glesbygd. Då mindre aktörer inte har ekonomi, eller löpande avsatt medel för sanering vid nedläggning, skjuter man problemet med sanering framför sig. Detta leder till att mindre aktörer inte kan generationsskifta eller sälja sin verksamhet och utgör därför ett större hot än lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Svensk Bensinhandel anser därför att promemorians förslag sammanvägt är till gagn för att fortsatt leverera drivmedel i glesbygd och tillstyrker promemorias föreslagna ändringar. 

4. Möjligheten att ge dispens har nyttjas i stor omfattning. Härvidlag är merparten av dispenser beviljade för automater, vilka i huvudsak drivs av de större drivmedelsbolagen. Svensk Bensinhandel bedömer att promemorians förslag om att kunna ge dispens för så lång tid som är rimligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet möjliggör för de mindre aktörerna i glesbygd att få mer långvarig och uthållig framförhållning, och tillstyrker därför promemorians nu föreslagna ändringar. 

Sammantaget tillstyrker Svensk Bensinhandel de föreslagna ändringar som promemorian föreslår.