☰ Meny

Opinion

För Svensk Bensinhandel har opinionsbildning och lobbyverksamhet blivit allt mer betydelsefullt. Här är några exempel på viktiga områden som vi aktivt arbetar med:

Branschen

Politikerna har dåliga kunskaper om hur drivmedelsbranschen fungerar. Många sätter likhetstecken mellan oljebolag och bensinhandlare. Vid kontakter med politiker och myndigheter påpekar vi att de måste förstå att bensinstationer drivs av små företag där varje krona i resultaträkningen är viktig. Drivmedelsbolagen med de stora musklerna är ofta bara leverantörer eller franchisegivare. En viktig kunskap att besitta för den som stiftar lagar eller belastar branschen med nya kostnader.

Miljöansvaret

Miljöansvaret för hanteringen av drivmedel är en fråga där lagstiftarna inte har förstått hur viktigt det är att tydligt ange var ansvaret ligger. Saneringsansvaret vid nedläggningar är en av våra högst prioriterade frågor. Nästan ingen bensihandlare har råd att bekosta detta. Svensk Bensinhandel arbetar därför långsiktigt med frågan och söker en branschfrivillig lösning. Svensk Bensinhandel samverkar i frågan med myndigheter och andra intressenter för att få en tydlig, solidarisk och långsiktig lösning.

Ensamarbete

Arbetsmiljöverket förbjuder ensamarbete efter ett visst klockslag. Man tar inte hänsyn till var stationen ligger eller vilka säkerhetsåtgärder branschen och de enskilda stationerna vidtagit. Besluten skiljer sig också mellan olika distrikt. Dessutom ställs inte samma krav på närliggande konkurrerande branscher. Frågan har hög prioritet och arbetet pågår löpande i syfte att genomdriva en förändring.

Franchisefrågan
En fråga som ständigt finns på dagsordningen eftersom den berör många av våra medlemmar. Här samarbetar vi med Sveriges Franchisetagare

Hyres- och arrendelagstiftningen

En i grunden bra lag som tillkom för att skydda svaga hyresgäster och arrendatorer. Problemet uppstår när förbundets medlemmar hyr ut sin fastighet, eller delar av den, till ett drivmedelsbolag och lagen därmed skyddar den starkare parten. Vår målsättning är att få en bättre balans i lagstiftningen. Arbetet för att ge relevanta riksdagsmän ökad insikt i den här frågan pågår.

Glesbygdsfrågor

Varuförsörjning i glesbygden är en känslig fråga. Vårt opinionsarbete går ut på att sprida förståelse för kravet på stora försäljningsvolymer för att hålla igång drivmedelsförsäljningen i glesbygdsområden. Att driva mindre anläggningar som inte kan leva upp till kommande krav om leverans av olika alternativa bränslen är inte realistiskt. Konsekvenserna blir att vill man färdas miljövänligt måste man också acceptera att det blir längre att åka för att tanka.

Samarbetspartners
Svensk Bensinhandel ägs av medlemmarna och det är deras intressen som styr förbundets verksamhet. Vi har olika samarbetspartners beroende på vilka frågor det handlar om. Drivmedelsbolagen kan vara motparter, men också stå på samma sida. I glesbygdsfrågor har vi ett gemensamt synsätt, detsamma gäller ensamarbete. Däremot är vissa drivmedelbolag motparter när vi diskuterar miljöansvar och franchisefrågor. För fackföreningarna gäller samma sak.


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version